Facebook Pixel
Количка 0
0,00 лв.

Наказателен процес - схеми, таблици, определения, литература

SKU
9786192262402


рейтинг:
69 % of 100
13,00 лв.

Учебното пособие „Наказателен процес: таблици, схеми, определения, литература“ е съобразено с тематичния план по дисциплината „Наказателнопроцесуално право“, изучавана в юридическите факултети, Академията на МВР и други висши училища. То съдържа схеми, таблици и определения по основните теми на учебния курс и се основава върху разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.Учебното пособие „Наказателен процес: таблици, схеми, определения, литература“ е съобразено с тематичния план по дисциплината „Наказателнопроцесуално право“, изучавана в юридическите факултети, Академията на МВР и други висши училища. То съдържа схеми, таблици и определения по основните теми на учебния курс и се основава върху разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.

Нагледността и лаконичността на схематично изложения материал ще помогнат на студентите по-лесно да се ориентират в наказателнопроцесуалната материя, както и да се подготвят по-добре за семинарните занятия и за изпитите. С помощта на учебното пособие преподава- телите могат да разнообразят, оптимизират и системати- зират учебния процес по наказателнопроцесуално право.

ОБЩА ЧАСТ

1. Български наказателнопроцесуални закони в следосвобожденския период (кратка историческа ретроспекция)

Таблица № 1: Наказателнопроцесуални закони в България от 1878 г. до днес

2. Основна и непосредствена задача на наказателния процес

Схема № 2: Задачи на наказателния процес

3. Предели на действие на наказателнопроцесуалните норми

Схема № 3: Предели на действие на наказателнопроцесуалните норми

4. Основни процесуални функции

Схема № 4: Основни процесуални функции

5. Фази и стадии на процесуалното развитие

Схема № 5: Фази и стадии на процесуалното развитие

6. Система на основните принципи на наказателния процес

Схема № 6: Принципи (основни начала) на наказателния процес

Схема № 7: Процесуални гаранции за правото на защита

7. Официално (служебно) начало

Схема № 8: Изключения от официалното начало

8. Принцип на публичност

Схема № 9: Отклонения от публичността

9. Принцип на равенство на гражданите в наказателния процес

Схема № 10: Признаци, въз основа на които не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии в наказателното производство

10. Разкриване на обективната истина

Таблица № 11: Изисквания към разследването (изследването), произтичащи от началото на обективната истина

11. Субекти на наказателния процес – обща характеристика

Схема № 12: Участници, субекти, страни

Схема № 13: Субекти

Схема № 14: Страни

Схема № 15: Участници извън кръга на субектите

Схема № 16: Функции/субекти

Схема № 17: Задължителни субекти

Схема № 18: Държавни органи

12. Съд

Схема № 19: Състав на съда

Схема № 20: Подсъдност

Схема № 21: Функционална подсъдност

Схема № 22: Актове на съда

Схема № 23: Основания за отвод на членове на състава на съда

13. Обвиняем

Схема № 24: Права на обвиняемия

Схема № 25: Мерки за процесуална принуда

Таблица № 26: Мярка за неотклонение

Таблица № 27: Цел на мерките

Таблица № 28: Предпоставки за налагане на мярка за процесуална принуда задържане под стража

Таблица № 29: Продължителност на мярката задържане под стража на досъдебната фаза

14. Пострадал, частен обвинител, частен тъжител, граждански ищец и граждански ответник

Схема № 30: Права на пострадалия

Схема № 31: Права на частния обвинител

Схема № 32: Права на частния тъжител

Схема № 33: Права на гражданския ищец

15. Видове защита на обвиняемия

Схема № 34: Видове защита

16. Защитник

Схема № 35: Лица, които могат да участват като защитници

Схема № 36: Отвод на защитника

Схема № 37: Права на защитника

Схема № 38: Задължения на защитника

Схема № 39: Повереник

Схема № 40: Особен представител

17. Свидетел

Таблица № 41: Лица, които не могат да бъдат свидетели по наказателни дела (чл. 118 НПК)

Схема № 42: Лица, които могат да откажат да свидетелстват по наказателни дела (чл. 119 НПК)

Таблица № 43: Обстоятелства, по които свидетелят не е длъжен да дава показания по наказателни дела (чл. 121 НПК)

Схема № 44: Права на свидетеля

Схема № 45: Задължения на свидетеля

18. Предмет на доказване

Схема № 46: Предмет на доказване

19. Тежест на доказване

Схема № 47: Тежест на доказване

20. Доказателства

Схема № 48: Същност на доказателствата

Схема № 49: Видове доказателства

Схема № 50: Видове веществени доказателства

21. Доказателствени средства

Схема № 51: Видове доказателствени средства

Таблица № 52: Разлики между гласните доказателствени средства обяснения на обвиняем и показания на свидетел

22. Способи на доказване (способи за събиране и проверка на доказателствен материал)

Схема № 53: Видове способи на доказване

Схема № 54: Поемни лица

Схема № 55: Специалист – технически помощник

Таблица № 56: Видове разпит

23. Експертиза

Схема № 57: Задължителна експертиза

24. Специални разузнавателни средства

Схема № 58: Специални разузнавателни средства: видове

Схема № 59: Преустановяване прилагането на СРС

Схема № 60: Предоставяне на данни от предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги – чл. 159а НПК

 

ОСОБЕНА ЧАСТ

25. Досъдебно производство: общи въпроси

Схема № 61: Стадии на досъдебното производство (чл. 192; чл. 207 и сл. НПК)

Схема № 62: Разпределение на делата в досъдебното производство

Схема № 63: Ръководство и надзор на прокурора върху разследването (чл. 196 НПК)

26. Образуване на досъдебно производство

Схема № 64: Предпоставки за образуване

27. Привличане на обвиняем

Схема № 65: Привличане на обвиняем: предпоставки

28. Стадии и етапи на досъдебното производство

Схема № 66: Досъдебно производство: стадии и етапи

Схема № 66: Досъдебно производство: стадии и етапи (продължение)

Таблица № 67: Срок за извършване на разследването и срок за мерките за процесуална принуда

29. Действия на прокурора след завършване на разследването

Схема № 68: Действия на прокурора след завършване на разследването: общ преглед

30. Съдебно производство – общи въпроси

Таблица № 69: Предаване на съд и подготвителни действия за разглеждане на делото в съдебно заседание

Схема № 70: Съдебно производство: стадии и етапи на процесуалното развитие

Схема № 71: Съобщения за насрочване на разпоредителното заседание

Таблица № 72: Участници в разпоредителното заседание

Таблица № 73: Въпроси, които се обсъждат в разпоредителното заседание

Таблица № 74: Прекратяване на съдебното производство от съда

31. Съдебно заседание в първа инстанция

Таблица № 75: Резервни съдии и резервни съдебни заседатели

Схема № 76: Ред на съдебните прения

Схема № 77: Съдържание на присъдата

32. Въззивна инстанция

Схема № 78: Предели на въззивната проверка (ревизионно начало) – чл. 314 НПК

Таблица № 79: Съдебно заседание във въззивната инстанция

Схема № 80: Правомощия на въззивния съд – чл. 334 НПК

33. Касационна инстанция

Схема № 81: Предмет на касационно обжалване – чл. 346 НПК

Схема № 82: Касационни основания за отмяна или изменение на присъди и решения – чл. 348 НПК

Схема № 83: Правомощия на касационната инстанция при постановяване на решение – чл. 354 НПК

Схема № 84: Изменяне на присъдата

Схема № 85: Отмяна на присъдата (изцяло или отчасти) и връщане на делото за ново разглеждане

34. Особени правила (част пета НПК)

Схема № 86: Особени правила: общ преглед

35.Бързо производство (чл. 356–361 НПК)

Схема № 87: Предпоставки за бързо производство

Схема № 88: Особености на разследването при бързо производство

Схема № 89: Действия на прокурора след приключване на разследването при бързо производство

Схема № 90: Действия на съдията-докладчик при бързо производство

Схема № 91: Особености на съдебната фаза при бързо производство

36. Други особени правила

Схема № 92: Ускоряване на наказателното производство в досъдебната фаза

Схема № 93: Ускоряване на съдебното производство

Схема № 94: Съкратено съдебно следствие в производството пред първа инстанция

Схема № 95: Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание

Схема № 96: Решаване на делото със споразумение

Схема № 97: Разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни лица

Схема № 98: Разглеждане на дела за престъпления, извършени от лица, невладеещи български език

Схема № 99: Разглеждане на дела, подсъдни на военните съдилища

37. Възобновяване на наказателни дела (чл. 419–426 НПК)

Схема № 100: Актове, които подлежат на проверка по реда на възобновяването

Схема № 101: Основания за възобновяване

Схема № 102: Лица, които могат да поискат възобновяване

Схема № 103: Съд, който разглежда искането за възобновяване

Схема № 104: Правомощия на съда при искане за възобновяване

38. Особени производства (част седма НПК)

Схема № 105: Особени производства – общ преглед

Таблица № 106: Производства във връзка с изпълнение на наказанията

Таблица № 107: Производства във връзка с международното сътрудничество по наказателни дела

39. Допълнителна разпоредба

Препоръчителна литература

Примерен въпросник по Наказателно-процесуално право за семестриален изпитНапишете вашето мнение
Вие оценявате:Наказателен процес - схеми, таблици, определения, литература
Вашият рейтинг

Поръчките от Онлайн книжарница Ciela.com се доставят от Спиди, Еконт и BoxNow за България, и от Български пощи за чужбина.

  • За поръчки под 50 лв., стойността на доставката е фиксирана на 5,99 лв.
  • За поръчки с BOX NOW доставката е 3,99 лв.
  • За поръчки на обща стойност над 50 лв. доставката е безплатна.
  • За чужбина доставката се изчислява според тарифите на Български пощи, и зависи от избраната държавата, броя, големината и теглото на поръчаните продукти. Крайната стойност се визуализира, преди завършване на поръчката.
  • За поръчка на правен софутер няма доставка. Получавате потребителско име и парола по предоставен имейл след потвърдено заплащане.

За Автора

Веселин Вучков -

Веселин Вучков е професор по наказателно-процесуално право (2016). Завършил е Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ (1994). Работил е като следовател. Бил е асистент, старши асистент и главен асистент, от 2010 г. е доцент. През 2003 г. защитава дисертация и добива образователна и научна степен „доктор“.

Бил е заместник-министър (2009–2013) и народен представител в два парламента (2013–2015). От м. ноември 2014 г. до м. март 2015 г. е министър на вътрешните работи. Подава оставка като министър и депутат.

Свързани продукти
Смъртното наказание. Pro et contra
Лазар Груев
Сиби
рейтинг:
1%
7,50 лв.
Правен режим на приватизацията в България
Георги Стоянов
Сиби
рейтинг:
1%
3,20 лв.
Приватизационният договор
Сиби
рейтинг:
1%
4,90 лв.
Места, събития, човеци
Веселин Вучков
Нова Звезда
рейтинг:
100%
18,00 лв.
Доказателствени средства в наказателното производство - Същност и видове
Веселин Вучков
Сиела
рейтинг:
100%
30,00 лв.