Facebook Pixel
Количка 0
0,00 лв.

Книга на счетоводителя - разяснени ситуации от практиката

Вие сте счетоводител? Всеки ден се сблъсквате с различни казуси и ситуации в своята практика? Търсите експертно решение и отговори на въпросите си?

Представяме Ви най-новото ръководство на счетоводителя. В изданието „Книга на счетоводителя – разяснени ситуации от практиката“ ще намерите реални казуси от практиката на счетоводителя и техните решения.

Колектив от експерти в областта нагледно представя как да се справим в трудни и необичайни ситуации от ежедневната ни работа с фирмите и тяхното обслужване.

Казусите са напълно актуални и реални, случили се на Ваши колеги през настоящата 2021-ва година.В ръководството ще намерите експертни отговори на следните въпроси:

Счетоводни екпертни решения

 • Признаване на приход от компенсация по схема 60 на 40

 • Завеждане на върнат актив в САП и ДАП

 • Сключване на договор между фирма и управителя ѝ за ползване на МПС на управителя

 • Счетоводни записи за възстановени суми във връзка със съдебно дело

 • Изготвяне на ГФО за 2020 г. при изчакване на Акт 16 за сграда

 • Коригиране на редовно излизане на каса на червено

 • Осчетоводяване на премии за съдружници

 • Осчетоводяване на протокол за начисляване на ДДС по марж

 • Счетоводни записвания при изплащане на ликвидационен дял на наследник

 •  Завеждане на мостри, получени от Великобритания

 • Начисляване на амортизации за ДМА в сдружение с нестопанска цел

 • Завеждане на сграда като актив при задържана гаранция

 • Осчетоводяване на дарение към фондация в частна полза

 • Отписване на несъбрани стари вземания от училище

 • Счетоводни записвания при отписване на задължения

 • Норми за хранене на животни

 • Отчитане на средства от АЗ за назначени по програми на АЗ служители

 • Третиране на ремонт на амортизиран трактор

 • Период за признаване на приходи от безвъзмездна финансова помощ

 • Счетоводни записвания за кредитно известние във връзка с бонус за продадени стоки

 • Отстъпване на право на строеж

 • Бракуване на амортизирана навигация при връщането ѝ при закупуване на нова

 • Счетоводни записвания при договор за суперфиция и стартиране на продажба на апартаменти на зелено

 • Продължаване на дейност на счетоводно предприятие след излизане по майчинство на управителя със счетоводно образование

 • Счетоводни аспекти на сделка по продажба през сайт на изпълнител

 • Третиране на продажба на ОТУ при тристранен договор

 • Осчетоводяване на разходи по отстраняване на теч в сграда, получила Акт 16

 • Отчитане на разходи за транспортиране на закупено превозно средство от собственика до стопанската база на дружеството

 • Валутен курс за заприхождаване на закупени от Китай материали

 • Осчетоводяване на подновяване на лиценз за ползване на софтуер

 • Преоценка на получен аванс във валута

 • Независим финансов одит за ГФО на дружество, произвеждащо ел. енергия

 • Определяне на дължим корпоративен данък при грешки във възнаграждения, осигуровки и командировъчни

 • Документиране на продажби на сувенири от ФЛ

 • Неиздаване на касова бележка при продажба на стоки с наложен платеж

 • Отнасяне на автобуси и товарни автомобили в категория данъчни амортизируеми активи

 • Комплексна проверка по ЗМИП на клиенти

 • Неиздаване на фискален бон при плащане с карта на покупки онлайн

Данъчни практически решения

 • Облагане на доходи от покупко-продажба на акции
 • Попълване на ГДД по чл. 50 от лице с приходи от сделки на фондовата борса
 • Приспадане на загуба от 2019 г. и стойности за отразяване в ОПР, баланс и ГДД за 2020 г.
 • Декларирaне на дарение от ФЛ
 • Документиране на подизпълнителски услуги, предоставяни от чужди ФЛ
 • Попълване на декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за получен наем за 3 месеца
 • Признаване на разходи за наем на квартира и транспорт на работници
 • Облагане на холандско ФЛ, получило възнаграждение от ДУК от българско ЮЛ
 • Облагане на доходи на чуждестранни ФЛ, изплатени у нас
 • Признаване за данъчни цели на разходи за командировки на съдружник с личен труд
 • Дейност на клон на чуждестранен търговец у нас и промени в глава XX от ЗКПО
 • Отдаване на сграда под наем без заплащане между свързани лица
 • Облагане на заплата от Швейцария на швейцарец, местно лице за данъчни цели у нас
 • Попълване на декларация по чл. 50 за самоосигуряващо се лице
 • Попълване на Приложение 3 към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ
 • Данъчно облагане на разходи за наем за назначен чуждестранен специалист
 • Оформяне на разходи във връзка с програма за лоялност на служители
 • Данъчно признаване на финансов разход от продажба на дялове
 • Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 184 от ЗКПО
 • Продажба на ДМА под остатъчна стойност
 • Деклариране от ФЛ в ГДД на прехвърлено право на строеж срещу апартаменти
 • Окончателен данък при получаване на услуги от ЧЮЛ от Русия
 • Лихва по заем, отпуснат от дружество на единия му собственик
 • Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК за изплатени суми към консултанти
 • Включване на сделка по закупуване товарен автомобил в ГДД
 • Деклариране в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ на доход в криптовалута
 • Попълване на ОПР и баланс за фондация

ДДС практически решения

 • Регистриране на дропшипинг продажби към американски и австралийски клиенти
 • Годишен отчет, различен от общата сума на месечните отчети от ЕТАФП
 • Отчитане на протокол за брак при непризната рекламация
 • Протоколи по чл. 117 за доставка на препарат от Китай при внос от френска фирма
 • Основание за самоначисляване на ДДС при ползване на Booking.com като посредници
 • Съставяне на протокол по чл. 117 при закупуване на автомобили на аукцион
 • Начисляване на ДДС при продажба към фирма от Люксембург, но с доставка у нас
 • Издаване на фактури в процес по регистрация по ДДС
 • Отразяване на фактури за дистанционни продажби
 • Документиране на възстановен аванс след отказване от покупка на апартамент
 • Право на данъчен кредит за разходи по нает фирмен автомобил
 • Отразяване на фактура за закупен от Франция лаптоп
 • Третиране на продажба на услуга по фериботен превоз от Франция до Великобритания
 • Начисляване на ДДС при предоставяне на софтуерни услуги към фирма от Великобритания
 • Внос на стоки от Великобритания
 • Включване на безвъзмездна финансова помощ в облагаем оборот за регистрация по ЗДДС
 • Самоначисляване на ДДС за покупка от китайска фирма при фактура с полски ДДС номер
 • Включване във фактура на безплатен, съпътстващ покупката, продукт
 • Третиране на доставка и монтаж на инсталация като ВОП
 • Регистрация по ДДС за дружество с договор с чешка фирма
 • Фактуриране на транспортна доставка от държавна граница до вносител
 • Включване на субсидии, получени от ЗП, в оборот за регистрация по ДДС
 • Документиране на възстановена глоба
 • Данъчна основа при замяна на сграда и УПИ с автосервиз и прилежаща към него земя
 • Регистрация по ЗДДС за фирма, продаваща рекламни материали на нерегистрирана по ДДС фирма от ЕС
 • Начисляване на ДДС във фактури към фирми от Великобритания
 • Получаване на плащания за извършени услуги през PayPal - фактуриране и самоначисляване на ДДС
 • Начисляване на ДДС във фактури за продажби към ФЛ от Англия
 • Невъзстановено ДДС от покупка на резервни части в Гърция
 • Документиране на продажба на мебели, закупени от Италия, в Русия
 • ДДС ставка на продажби от кафене, консумирани на място и извън него
 • Начисляване на ДДС във фактура към британско ФЛ със свободна професия
 • Себестойност на автомобил втора употреба, купен от Италия
 • Продаване на автомобили втора употреба, придобити при ВОП, по марж у нас
 • Фактура за митническо обработване на румънско пристанище на внесени от Китай компоненти
 • Предаване на външна ВиК мрежа на община и самоначисляване на ДДС
 • Третиране по ЗДДС на доставка в Германия на продукция към швейцарска фирма
 • Третиране на сделка по консигнация на вина, закупени от Италия
 • Ползване на данъчен кредит за закупен през септември 2020 г. апартамент
 • Място на доставка на услуги към ДЗЛ от САЩ и право на данъчен кредит
 • Отразяване на фактури от посредничество по сделка за продажба на стоки
 • Продаване на амортизирана моторна шейна като освободена доставка
 • Издаване на фактура за капаро, платено за покупка на ателие и част от УПИ
 • Издаване на фактури за предоставени апартаменти срещу право на строеж
 • Прехвърляне на право на строеж от ФЛ към фирма срещу обезщетение
 • Регистрация по ЗДДС при продажба на акции от ФЛ, което не е ЕТ
 • Отчитане на приходи на лични лекари във връзка с епидемичната обстановка
 • Деклариране в Интрастат на доставки в Германия към швейцарска фирма
 • Бартер на автомобили между две дружества
 • Кредитно известие за направено прихващане от аванс

Теорията ни подготвя за сблъсък с проблемите. Но практиката е това, което ни учи как да ги разрешаваме.Напишете вашето мнение
Вие оценявате:Книга на счетоводителя - разяснени ситуации от практиката
Вашият рейтинг

Поръчките от Онлайн книжарница Ciela.com се доставят от Спиди, Еконт и BoxNow за България, и от Български пощи за чужбина.

 • За поръчки под 50 лв., стойността на доставката е фиксирана на 5,99 лв.
 • За поръчки с BOX NOW доставката е 3,99 лв.
 • За поръчки на обща стойност над 50 лв. доставката е безплатна.
 • За чужбина доставката се изчислява според тарифите на Български пощи, и зависи от избраната държавата, броя, големината и теглото на поръчаните продукти. Крайната стойност се визуализира, преди завършване на поръчката.
 • За поръчка на правен софутер няма доставка. Получавате потребителско име и парола по предоставен имейл след потвърдено заплащане.
Свързани продукти
Съвети за борба с рака
Колектив
РС Издателство и Бизнес Консултации
рейтинг:
1%
25,50 лв.
Софтуер за оценка на служителите
Колектив
РС Издателство и Бизнес Консултации
рейтинг:
1%
99,00 лв.
Документиране и счетоводно отчитане на данъците - Данъчен наръчник за счетоводителя
Евгени Рангелов
РС Издателство и Бизнес Консултации ЕООД
рейтинг:
1%
21,80 лв.
Документиране и счетоводно отчитане на данъците - изменения и допълнения - 2019 г.
Евгени Рангелов
РС Издателство и Бизнес Консултации ЕООД
рейтинг:
1%
21,80 лв.
Документиране и счетоводно отчитане на данъците - изменения и допълнения през 2020 г.
Евгени Рангелов
РС Издателство и Бизнес Консултации ЕООД
рейтинг:
1%
21,80 лв.