Facebook Pixel
Количка 0
0,00 лв.

Доставки на стоки и услуги по смисъла на ЗДДС

Най-новото експертно ръководство, специализирано по казусите в работата Ви за доставка на стоки и услуги – как да третирате покупки и продажби, да издавате протокол по чл. 117, да фактурирате и още много много други!Какво конкретно включва експертното ръководство:

Експертни решения на казуси за доставка на стоки:

 • Третиране на покупки и продажби на оборудване;
 • Фактури с нулево ДДС от белгийски фирми;
 • Издаване на протокол по чл. 117 във връзка със закупена от Италия стока;
 • Фактуриране на продажба към нидерландско дружество при доставка на стоката в Израел;
 • Доставка на продукция до Нова Каледония - минаване на митница и начисляване на ДДС;
 • Третиране като ВОП на доставка на китайски стоки от Германия;
 • Отчитане на фактура за материали, пръчани и изпратени от Амазон Германия;
 • Начисляване на ДДС поотделно за стоки, продавани през онлайн магазин;
 • Третиране на фактури за продажби на стоки в Румъния, които се транспортират до ЕС и трета страна;
 • Бонус от доставчик от ЕС при закупуване на негови стоки, внесени от българска фирма;
 • Възстановяване на ДДС от фирма с регистрация по избор след ВОД;
 • Доставка на корабни части у нас и в ЕС;
 • ВОП на стока и действия при установена негодност на стоката;
 • Фактура за транспорт на стоки от трета страна, временно съхранявани в митнически склад в Гърция;
 • Начисляване на ДДС във фактури за продажба на стоки към Германия при посредничество за гръцка фирма;
 • Дропшипинг търговия със стоки от Китай към САЩ - третиране по ЗДДС;
 • Отразяване на онлайн търговия към ФЛ и ЮЛ от ЕС и трети страни;
 • Издаване на протокол по чл. 117 за 2 доставки на закупени от Австрия материали;
 • Ползване на данъчен кредит за закупен автомобил от фирма, предлагаща услуги изцяло във Франция;
 • Продажба от Белгия на стоки, закупени от българска фирма;
 • Неиздаване на фактура за аванс във връзка с предстоящ ВОД;
 • VAT номер за посочване в протокол по чл. 117 при доставка от Нидерландия на закупена от Германия стока;
 • Доставка на метални отпадъци от Великобритания;
 • Отразяване на авансово плащане за закупена стока, която ще се достави от Великобритания;
 • Продажба към фирма в Малайзия на закупени и доставяни от Русия стоки;
 • Доставка на стоки от Украйна директно в Германия;
 • Късно предоставена фактура за ВОП;
 • Третиране по ДДС на доставка в Италия на стока, закупена от трета страна;
 • Прилагане на специален ред за облагане на маржа при продажба на лек автомобил;
 • ДДС регистрация и OSS при продажба на стоки през онлайн магазин на принципа на дропшипинг;
 • Разминаване между договорени и продажни цени на стоки и кредитни известия;
 • Представяне на сделка по закупуване на служебен лаптоп в Австралия;
 • Начисляване на ДДС при продажба към италианска фирма на стар автомобил, закупен от латвийска фирма;
 • Отразяване на фактура по закупуване на лек автомобил на финансов лизинг от дилър;
 • Продажба в Полша на закупени от Америка автомобили;
 • Възстановяване на ДДС при внос на негодна продукция;
 • Ползване на данъчен кредит при закупуване на материали от белгийска фирма с регистрация по ДДС у нас;
 • ВОП без регистрация по ЗДДС;
 • Документиране на разваляне на сделка по придобиване на автомобил на разсрочено плащане;
 • Признаване на стока, закупена от ФЛ от ЕС и транспортирана за сметка на купувача;
 • Документиране на сделка по закупуване на стока от ОАЕ, която ще се плати на чешка фирма;
 • Електронен регистър при преминаване към нова ERP система във връзка с режим в Съюза;
 • Закупуване от Германия на доставени от САЩ машини, които ще се продават на българска фирма и после на фирма от Близкия изток;
 • Плащане по банков път от собственик на британска фирма във връзка с прилагане на нулева ставка за износ на продукция;
 • Продажба на стоки внос от Китай през Етси към ДНЗЛ от ЕС и трети страни;
 • Доказване на внос при разлика в брой внесени и брой поръчани апарати;
 • Документално оформяне на доставка на стоки от Китай през Белгия;
 • Протокол по чл. 117 при закупуване на дървесни отпадъци от Гърция;
 • Регистрация по ДДС в Нидерландия при покупка на стоки от тамошна фирма за препродажба в Русия;
 • Основание за неиздаване на фактура при ВОД;
 • Отразяване на покупка на резервни части от фирма с регистрация по ЗДДС в Нидерландия;
 • Начисляване на ДДС при продажба на товарен автомобил в Германия;
 • Доставка на вестници и списания към комисионер;
 • Фактуриране на закупен лек автомобил;
 • Издаване на протокол за ДДС фактура за предходен период;
 • Отчитане на фактура за материали, пръчани и изпратени от Амазон UK;
 • Складиране на стоки, обект на онлайн продажби, в белгийски склад;
 • Кредитно известие при поетапно възстановяване на авансово плащане след разваляне на доставка;
 • Начисляване на ДДС при продажба на стока към немско ЮЛ;
 • Начисляване на ДДС във фактура за продажба на лек автомобил;
 • Ползване на данъчен кредит от дружество, регистрирано по ЗДДС при покупка на ДМА, които се ползват за икономическа дейност, но на
 • територията на трета страна;
 • Възстановяване на ДДС за закупен офис със специализирано оборудване;
 • Подаване на справка за продажби, осъществени във Великобритания;
 • Осчетоводяване на фактури за доставка на хляб и брашно;
 • Третиране на фактури от китайски доставчик;
 • Продажба на стоки на консигнация към ЮЛ с валиден румънски VAT номер;
 • Осчетоводяване на фактура на български език, но с VAT номер от ЕС;
 • Третиране на продажби към регистрирани и нерегистрирани по ДДС фирми в Италия;
 • Документи за признаване на ДДС при получаване на стока от Канада;
 • Отрицателна стойност на ДДС при преустановяване на продажби към Словакия;
 • Документи за доказване на ВОД при разминаване на количества във фактури и ЧМР към тях;
 • Начисляване на ДДС във фактури по складиране на стоки от Турция и ЕС;
 • Прилагане на режим на маржа при търгуване с часовници втора употреба;
 • Отпечатване и съхранение на книги в Турция, които ще се продават там;
 • Начисляване на ДДС при продажба на хлебчета, акупени от трета страна;
 • Основание за неиздаване на фактура при ВОД;
 • Регистрация по ДДС при продажби онлайн към румънски ФЛ.

  Експертни решения на казуси за доставка на услуги:

 • Фактуриране на получени по банков път плащания от предишни месеци;
 • Корекция при погрешно отразена продажна фактура;
 • Фактуриране на услуга по предоставяне на обучения и изготвяне на диетични режими за немско дружество;
 • Начисляване на ДДС във фактура за консултантска услуга на ФЛ в Италия;
 • Фактуриране на услуги към ФЛ от Великобритания;
 • Нулева ставка при куриерски услуги с дестинация ЕС;
 • Начисляване на ДДС при префактуриране на услуга по предоставяне на персонал;
 • Отразяване на шведска фактура за преводачески услуги, предоставени в Швеция;
 • Въвеждане на фактури към китайски контрагенти в дневник за продажбите;
 • Право на приспадане на данъчен кредит от фирма, предоставяща услуги у нас и в ЕС;
 • Третиране по ЗДДС и ЗКПО на фактура за обучение у нас, организирано от румънска фирма;
 • Фактуриране от подизпълнител към възложител във връзка с услуги в Австрия;
 • Третиране на курсове като освободени доставки;
 • Транспортна услуга към немски контрагент - кредитно известие;
 • Въвеждане в дневник за покупките на фактури за получени от Китай услуги;
 • Включване в ДДС-дневниците на фактури за зареждане на предплатен баланс на ТОЛ-система в Унгария;
 • Възстановяване на ДДС във връзка с транспортни услуги в ЕС и Турция;
 • Отразяване на приходни фактури по предоставени транспортни услуги;
 • Грешка във фактура за транспортна услуга;
 • Самоначисляване на ДДС във връзка с платена такса домейн към щатско дружество;
 • Включване в дневниците по ДДС на фактури от Фейсбук;
 • Данъчен кредит за правни услуги от България и ЕС;
 • Третиране на предоставяне на посредническа услуга като инцидентна продажба;
 • Регистрация по ДДС на българско ЮЛ, предлагащо услуги чрез щатска платформа;
 • Третиране на доставка на билети за посещение на исторически обекти у нас като освободена доставка;
 • Третиране на предоставяне на услуги като кол център;
 • Начисляване на ДДС във фактура за услуги, предоставени на италианска фирма;
 • Прилагане на чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗДДС във връзка с изплащани от банка комисиони;
 • Задължения по ЗДДС при извършване на проучвания и поръчка на стока към италианско дружество;
 • Изчисляване на коефициент на частичен данъчен кредит в ЮЛНЦ с облагаеми и освободени доставки;
 • Фактуриране на посреднически услуги към норвежка фирма;
 • Регистрация по ЗДДС при получаване на фактури за услуги от турска фирма;
 • Регистрация по ЗДДС за ФЛ при предоставяне на консултантски услуги към фирма от Кипър;
 • Предоставяне на услуги към швейцарска медицинска институция от ФЛ с предстояща регистрация на свободна практика;
 • Изисквания за документиране на доставки към кипърски клиент;
 • Начисляване на ДДС във връзка с монтаж на мебели в Италия;
 • Регистрация по ДДС в Германия във връзка с договор за изработка, доставка и монтаж на сглобяема къща за ФЛ.


Напишете вашето мнение
Вие оценявате:Доставки на стоки и услуги по смисъла на ЗДДС
Вашият рейтинг

Поръчките от Онлайн книжарница Ciela.com се доставят от Спиди, Еконт и BoxNow за България, и от Български пощи за чужбина.

 • За поръчки под 50 лв., стойността на доставката е фиксирана на 5,99 лв.
 • За поръчки с BOX NOW доставката е 3,99 лв.
 • За поръчки на обща стойност над 50 лв. доставката е безплатна.
 • За чужбина доставката се изчислява според тарифите на Български пощи, и зависи от избраната държавата, броя, големината и теглото на поръчаните продукти. Крайната стойност се визуализира, преди завършване на поръчката.
 • За поръчка на правен софутер няма доставка. Получавате потребителско име и парола по предоставен имейл след потвърдено заплащане.
Свързани продукти
Съвети за борба с рака
Колектив
РС Издателство и Бизнес Консултации
рейтинг:
1%
25,50 лв.
Софтуер за оценка на служителите
Колектив
РС Издателство и Бизнес Консултации
рейтинг:
1%
99,00 лв.
Документиране и счетоводно отчитане на данъците - Данъчен наръчник за счетоводителя
Евгени Рангелов
РС Издателство и Бизнес Консултации ЕООД
рейтинг:
1%
21,80 лв.
Документиране и счетоводно отчитане на данъците - изменения и допълнения - 2019 г.
Евгени Рангелов
РС Издателство и Бизнес Консултации ЕООД
рейтинг:
1%
21,80 лв.
Документиране и счетоводно отчитане на данъците - изменения и допълнения през 2020 г.
Евгени Рангелов
РС Издателство и Бизнес Консултации ЕООД
рейтинг:
1%
21,80 лв.