Facebook Pixel
Количка 0
0,00 лв.

Блестящ факел

35 Артикули

Настрой възходяща посока
на страница
 1. Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации
  Не е наличен
 2. Наредба №14 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната...и наредба №15 за структурата и съдържанието на...
  Не е наличен
 3. Закон за кадастъра и имотния регистър - изд. 2004 г. Книга 28. Раздел I: Общи нормативни документи
  Не е наличен
 4. Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове - изд. 2005 г.Книга 8. Раздел I: Общи нормативни документи
  Не е наличен
 5. Енергийна ефективност на сградния фонд - сборник
  Не е наличен
  Енергийна ефективност на сградния фонд - сборник
  рейтинг:
  1%
  5,00 лв.
 6. Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради; Наредба № 8 за мълниезащитата на сгради
  Не е наличен
 7. Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи/ В сила от 19.04.2005
  Не е наличен
 8. Указания по нормативната уредба за строителство на МРРБ,ДНСК и др./до 28.02.2005 г.
  Не е наличен
 9. Наредба № 6 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение.. на природен газ
  Не е наличен
 10. Наредба № 7 за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради
  Не е наличен
  Наредба № 7 за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради
  рейтинг:
  1%
  6,00 лв.
 11. Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор...
  Не е наличен
 12. Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителни и канализационни системи
  Не е наличен
 13. Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения
  Не е наличен
 14. Норми за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации
  Не е наличен
 15. Норми за проектиране на сгради за битови услуги на населението
  Не е наличен
  Норми за проектиране на сгради за битови услуги на населението
  рейтинг:
  1%
  5,80 лв.
 16. Обществени поръчки. В сила от 01.10.2004
  Не е наличен
  Обществени поръчки. В сила от 01.10.2004
  рейтинг:
  1%
  5,50 лв.
 17. Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения
  Не е наличен
  Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения
  рейтинг:
  1%
  3,80 лв.
 18. Промишлени предприятия. Норми за проектиране
  Не е наличен
  Промишлени предприятия. Норми за проектиране
  рейтинг:
  1%
  7,00 лв.
 19. Търговски магазини. Заведения за обществено хранене
  Не е наличен
  Търговски магазини. Заведения за обществено хранене
  рейтинг:
  1%
  5,00 лв.
 20. Указания по прилагането на ЗУТ и подзаконовите наредби.Съдебна практика
  Не е наличен
 21. Уедрени Строителни Норми - 10: Топлинни и хладилни изолации
  Не е наличен
  Уедрени Строителни Норми - 10: Топлинни и хладилни изолации
  рейтинг:
  1%
  6,50 лв.
 22. Уедрени Сметни Норми -8: Монтаж на отоплителни, вентилационни, климатични инсталации, кухненски, хладилни, перални уредби
  Не е наличен
 23. Административни сгради.Складове с общо предназначение
  Не е наличен
  Административни сгради.Складове с общо предназначение
  рейтинг:
  1%
  3,60 лв.
 24. Безопасност и здравословни условия на труд в строителството. Сборник
  Не е наличен
 25. Инструкция №3 за прилагане на раздел IV
  Не е наличен
  Инструкция №3 за прилагане на раздел IV
  рейтинг:
  1%
  3,00 лв.
 26. Наредба за категоризиране на туристическите обекти
  Не е наличен
  Наредба за категоризиране на туристическите обекти
  рейтинг:
  1%
  7,00 лв.
 27. Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ
  Не е наличен
 28. Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортни системи на урбанизираните територии
  Не е наличен
 29. Наредба № 6 и Наредба № 7 към ЗУТ
  Не е наличен
  Наредба № 6 и Наредба № 7 към ЗУТ
  рейтинг:
  1%
  6,00 лв.
 30. Наредба №3 за устройството на електрическите уредби ... / в сила от 15.01.2005
  Не е наличен
 31. Животновъдни обекти / Норми за проектиране. Ветеринарномидицински изисквания. Технологични норми
  Не е наличен
 32. Животновъдни обекти
  Не е наличен
  Животновъдни обекти
  рейтинг:
  1%
  10,00 лв.
 33. Правила за изпълнение и приемане на конструкции
  Не е наличен
  Правила за изпълнение и приемане на конструкции
  рейтинг:
  1%
  7,00 лв.
 34. Закон за устройство на територията
  Не е наличен
  Закон за устройство на територията
  рейтинг:
  1%
  6,00 лв.
 35. Подпорни стени
  Не е наличен
  Подпорни стени
  рейтинг:
  1%
  5,00 лв.

35 Артикули

Настрой възходяща посока
на страница